Przejdź do treści

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych ma posłużyć projektantowi, do ‘wrysowania’ na niej projektu budowlanego. Aby było możliwe projektowanie nowego obiektu budowlanego, praca ta musi być wykonana na podkładzie z aktualnej  mapy zasadniczej, wzbogaconej o wszystkie ważne dla projektanta elementy.
Mapę do celów projektowych sporządza geodeta.
 
Wykonanie tego rodzaju opracowania składa się z kilku podstawowych etapów:
1. Przed rozpoczęciem prac geodeta musi zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK, Ośrodek) zamiar wykonywania tego typu prac.
2. Otrzymuje wtedy z Ośrodka za odpłatnością min 30zł niezbędne do wykonania tych prac materiały (mapy, punkty osnowy, pliki z bazami danych itp.) oraz Licencję, która uprawnia go do wykorzystywania tych materiałów podczas realizacji pracy.
3. Dopiero posiadając dane podstawowe i licencję geodeta może jechać w teren i sprawdzić aktualność otrzymanych map w obszarze przyszłej inwestycji i pasie 30 metrów wokół niej. Dokonuje niezbędnych pomiarów, tak aby mapa którą tworzy była aktualna i zawierała również elementy, które projektant uzna za niezbędne.
4. Po zakończeniu pomiarów może on przejść do tzw. prac kameralnych, polegających m.in. na obliczeniach, przygotowywaniu raportów z obliczeń, sporządzeniu nowej, zaktualizowanej mapy czy plików, które posłużą do aktualizacji mapy powiatu prowadzonej przez Starostwo.
5. Następnie całość wykonywanej przez siebie pracy w formie operatu technicznego przekazuje do PODGiK, gdzie jest ona weryfikowana. Jeśli zakończy się ona pozytywnie, na podstawie danych z operatu aktualizowane są bazy danych prowadzone przez PODGiK. Operat natomiast otrzymuje numer, unikatowy identyfikator (w powiecie monieckim jest to nr ‘P.2008.rok.kolejny_nr’, np. P.2008.2018.312) i zostaje włączony do powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego co potwierdzają pieczątki uprawnionego do tego pracownika Starostwa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości operat zwraca się celem poprawy.
6. Dopiero wtedy geodeta może przekazać zleceniodawcy egzemplarze zaktualizowanych i zweryfikowanych map do celów projektowych. Egzemplarze te są wydawane odpłatnie (min 50zł).
 
Powyższy opis przedstawia w dużym uproszczeniu wykonanie mapy do celów projektowych.
Widać jednak, że jest to proces dość złożony, który zaczyna się i kończy w urzędzie. Związany jest też z kosztami opłat administracyjnych nakładanych przez PODGiK. Wysokość tych opłat uzależniona jest od zakresu materiałów niezbędnych do wykonania danej pracy, a ceny poszczególnych materiałów wynikają bezpośrednio z przepisów.
 
W skali roku w powiecie monieckim zgłaszanych jest około 1300 różnego rodzaju prac geodezyjnych dla których niezbędne jest wydanie danych. Wpływa też około 800 operatów, które podlegają weryfikacji i na podstawie których aktualizuje treść geodezyjnych baz danych prowadzonych dla terenu powiatu monieckiego. Dokładamy wszelkich starań, aby czynności te wykonywać niezwłocznie.
 
Poniżej wybrane fragmenty z przepisów dotyczące realizacji map do celów projektowych:
 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
Dz.U.1995.25.133

 

Rozdział  2
Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych

§  3.
Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.
§  4.
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy.
2. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej, o której mowa w ust. 2, w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.
§  5.
Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej „mapami do celów projektowych”, powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej strefy.
§  6.
1. Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:
1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.
2. Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:
1) skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,
2) skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
3) skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.
3. Wielkość obszaru, o którym mowa w § 5, oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.
§  7.
1. Przy opracowywaniu projektu budowlanego dotyczącego remontu obiektu zabytkowego wykonawca prac geodezyjnych, na wniosek projektanta, sporządza inwentaryzację architektoniczno-budowlaną remontowanego obiektu.
2. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać dokumentację opisową, pomiarowo-kartograficzną, fotograficzną i fotogrametryczną, umożliwiającą w sposób jednoznaczny, z wymaganą dla charakteru planowanych prac dokładnością, odtworzyć geometrię układu przestrzennego oraz detali architektonicznych i budowlanych danego obiektu.
 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Dz.U.2011.263.1572

 
§  50.
Na potrzeby przygotowania inwestycji budowlanych, oprócz geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3)), na wniosek uczestników procesu budowlanego wykonuje się geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe, mające na celu:
1) opracowanie przekrojów istniejących lub projektowanych tras, cieków lub zbiorników;
2) obliczenie przemieszczeń mas ziemnych;
3) ustalenie wielkości strzałki zwisu przewodów i prześwitu pod nimi;
4) szczegółową inwentaryzację obiektów budowlanych planowanych do remontu, obejmującą w szczególności:
a) elewacje budowli,
b) rzuty poziome i pionowe pomieszczeń i elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych,
c) rozmieszczenie urządzeń wewnątrz pomieszczeń;
5) określenie wysokości charakterystycznych punktów obiektów budowlanych oraz terenu.
 
§  78.
Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje:
1) zbiory danych PZGiK, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 238 i 11 oraz ust. 1b ustawy;
2) wyniki pomiarów obiektów nieobjętych bazami danych, o których mowa w pkt 1, wskazanych przez projektanta lub inwestora;
3) opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich.
 
§  79.
1. Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.
2. Aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren planowanej kubaturowej inwestycji budowlanej, a także na obszarze planowanym wyłącznie pod działania inwestycyjne, mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji.
3. Informacje określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, o których mowa w ust. 2, jeżeli mają znaczenie dla projektanta, mogą być dodatkowo wykazane na mapie do celów projektowych, oprócz informacji zgodnych z operatem ewidencyjnym, bez uprzedniej aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy.
4. W przypadku wykazania na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy, na mapie zamieszcza się informację o treści: „kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków”.
5. W przypadku gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące tych punktów w drodze pomiaru.
6. Pomiar punktów granicznych, które nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków granicznych, poprzedzają czynności mające na celu ustalenie położenia tych punktów na gruncie w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy lub w trybie przepisów art. 39 ustawy.
 
§  80.
1. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2. Treścią mapy do celów projektowych mogą być miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające w szczególności odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mającymi znaczenie w procesie projektowania.
3. Jeżeli na mapie będą umieszczone inne obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych, o których mowa w ust. 1, należy na mapie umieścić legendę z oznaczeniem występujących obiektów.
4. Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, gdy charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych.
6. W przypadku gdy mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w ust. 4, wykonawca zamieszcza na tej mapie stosowną informację w tej sprawie.
 
§  81.
Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią:
1) tytuł mapy „Mapa do celów projektowych”;
2) skala mapy;
3) nazwa miejscowości;
4) identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej;
5) identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego;
6) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot;
7) imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę, oraz jego podpis;
8) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej;
9) nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości;
10) oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji;
11) data opracowania mapy.
 
§  82.
1. Mapę do celów projektowych edytuje się na arkuszu formatu A4 lub jego wielokrotności.
2. W zależności od rodzaju i wielkości inwestycji mapę sporządza się w układzie:
1) sekcyjnym – w tym przypadku na mapie należy zaznaczyć i podać właściwy numer sekcji;
2) jednostkowym (w jednym arkuszu) – w tym przypadku na mapie należy zaznaczyć zasięg arkusza na szkicu orientacyjnym zorientowanym do północy;
3) wieloarkuszowym – w tym przypadku na mapie należy podać numer arkusza i w nawiasie ogólną liczbę arkuszy, z zaznaczeniem właściwego arkusza na szkicu orientacyjnym, zorientowanym do północy, i przedstawieniem arkuszy sąsiednich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mapa do celów projektowych